Om Nationellt skogsdatalabb

Nationellt skogsdatalabbs projektgrupp. Från vänster: Bengt Djuvfeldt, Anna-Lena Axelsson, Halil Radogoshi, Liselott Nilsson, Anders Persson och Johan Fransson

Syfte och mål

Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har data om skogen som tagits fram genom bearbetning av information från flygburen laserskanning, satellitbilder och fältinventeringar gjorda av skogliga experter. Med Nationellt skogsdatalabb som en nationell resurs vill vi öka tillgängligheten och därmed underlätta användningen av data om skogen inom hela skogssektorn med företag, myndigheter, akademi, forskningsinstitut, intresseorganisationer och andra aktörer.

Förväntade effekter och resultat

De data, tjänster och kunskap som Nationellt skogsdatalabb levererar förväntas bidra till att göra skogsbruket effektivare och skonsammare, men det stannar inte där. Vi förväntar oss också att Nationellt skogsdatalabb blir en viktig resurs vid analyser och planeringen inom andra samhällssektorer. Vi vill att nyttan med att använda skogliga data blir känd hos fler och vi ser gärna nya innovationer baserade på skogliga data.

Planerat upplägg och genomförande

Vi arbetar med att förädla de data som samlas in med laserskanning och satelliter till nya produkter och verktyg som efterfrågas i den skogliga planeringen. Det rör sig exempelvis om underlag för att kunna beräkna skogens tillväxt, bedöma röjningsbehov och att bättre kunna analysera skador orsakade av storm, brand och insekter. Även data från drönare är av speciellt intresse för oss. Data kommer anpassas för användning i AI-baserade analyser. För oss är det viktigt att samverka med andra datalabb, myndigheter och andra aktörer inom skogssektorn samt att sprida kunskap inom samma målgrupp.

Mer om projektet Nationellt skogsdatalabb

Uppbyggnaden av Nationellt skogsdatalabb 2019-2021 bedrivs som ett projekt där Skogsstyrelsen och SLU är projektparter. Projektet stöds av Vinnova.

Projektbeskrivning

 

Har du frågor eller funderingar?