SLU och Skogsstyrelsen deltar i fortsatt arbete med Nationella marktäckedata

Onsdagen den 12 februari samlades myndighetsföreträdare och intressenter för att diskutera metoder för kontinuerlig uppdatering, ajourhållning och distribution av nationella marktäckedata. Arbetet genomförs inom ramen för projektet ”Agenda för landskapet” som finansieras gemensamt av Vinnova och deltagande myndigheter.

Naturvårdsverket har i samverkan med flera myndigheter (bland annat SLU) tagit fram en rikstäckande kartering av marktäcke (Nationella marktäckedata, NMD) samt ett antal kompletterande produkter och tillhörande dokumentation. Samverkan har varit ett effektivt sätt att använda resurser och har resulterat i en produkt som många användare får nytta av.

SLU deltar i projektets referens och styrgrupp och har genomfört en kvalitetsutvärdering av delar av den första rikstäckande karteringen med hjälp av data från Riksskogstaxeringen och NILS. Skogsstyrelsen ansvarar för arbetet med den nya tekniska lösningen. Projektet kopplar nära till den utveckling som genomförs inom Nationellt skogsdatalabb och Rymddatalabbet.